Znajdź artykuł

Porozumienie o współpracy Służby Celnej i Państwowej Agencji Atomistyki

W dniu 16 czerwca 2008 r. w Ministerstwie Finansów zostało podpisane porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy Państwowej Agencji Atomistyki i Służby Celnej w zwalcza-niu nielegalnego obrotu materiałami, urządzeniami i technologiami stosowanymi w jądrowym cyklu paliwowym oraz substancjami promieniotwórczymi. Sygnatariuszami porozumienia byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej Jacek Kapica oraz Profesor Jerzy Niewodniczański, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Podpisane porozumienie modyfikuje i uaktualnia zapisy poprzedniego dokumentu obowiązującego od 1998 roku, dostosowując ich treść do bieżących realiów. [...]
7/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość