Znajdź artykuł

Polityka celna zdeterminowana porozumieniami

Polska polityka celna jest w przeważającym stopniu zdeterminowana porozumieniami zawartymi przez Polskę z krajami UE, EFTA, CEFTA oraz ustaleniami Rundy Urugwajskiej GATT (WTO). Zasady i reguły wymiany handlowej pomiędzy poszczególnymi państwami określone są też w innych porozumieniach międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem. Zobowiązania, wynikające z uczestnictwa w podpisanych porozumieniach i umowach będą wyznaczały kierunki polskiej polityki celnej w najbliższych latach, która generalnie będzie zmierzać ku stopniowemu ograniczeniu roli ceł jako instrumentów polityki gospodarczej, aż do całkowitego ich zniesienia po 2000 roku, w relacjach ze Wspólnotami Europejskimi i państwami-stronami porozumień o wolnym handlu. Proces ten wymaga przygotowania polskiej gospodarki, a zwłaszcza rolnictwa i przemysłu, do otwarcia się na rynek UE. [...]
11/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość