Znajdź artykuł

Polityczne i prawne aspekty polityki celnej jako czynniki gwarantujące bezpieczeństwo gospodarcze w warunkach procesów integracyjnych Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej

Political and legal aspects of customs policy as factors guaranteeing economic security under conditions of integration processes of Eurasian Economic Union

Międzynarodowe procesy zachodzące we współczesnym świecie są efektem globalnego i regionalnego współdziałania zarówno państw, jak i różnych organizacji, struktur oraz sfery biznesu. Światowa praktyka dowodzi, że „rozwój i współpraca na poziomie globalnym i regionalnym jest istotą współczesnego świata łączącą jego fundamentalne zasady funkcjonowania na równi z praworządnością gospodarczą”[1]. Stosunki międzynarodowe państw lub innych podmiotów międzynarodowych bazują na stabilnej praworządności w celu pozostania maksymalnie efektywnymi i nie poddającymi się oddziaływaniu przemian koniunkturalnych. Przede wszystkim, stosunki międzynarodowe powinny mieć trwałe podłoże gospodarcze. Badania historyczne potwierdzają stwierdzenie, że praktycznie każde państwo utrzymywało stosunki handlowe z innym państwem, tworząc tym samym najważniejszy filar stosunków międzynarodowych, czyli stosunki gospodarcze w szerokim rozumieniu tego terminu, wraz z zapewnieniem ich bezpieczeństwa. [1]Каширкина, А.А. Россия, Евразийский экономический союз и Всемирная торговая организация: монография / А.А. Каширкина, А.Н. Морозов. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ : ИНФРА-М, 2016, с. 295 [...]
8/2017 str. 284

Kup aby przeczytać całość