Znajdź artykuł

Organizacja i działalność polskiej administracji celnej na prawym brzegu Wisły na przykładzie Urzędu Celnego w Korzeniowie (1923-1934)

The organization and activities of Polish customs administration, on the right edge of the Vistula, on the example of customs office in Korzeniowo (1923-1934) .

Traktat pokojowy z Niemcami podpisany w Wersalu 28 VI 1919 r. przewidywał w art. 96 przeprowadzenie plebiscytu w części powiatu kwidzyńskiego (Kreis Marienwerder) położonej  na prawym brzegu Wisły i zapowiadał w związku z powyższym w art. 97 ust. 2 przejęcie władzy na tym obszarze w imieniu Głównych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych przez Komisję Międzynarodową[1]. Jej zadaniem była organizacja głosowania, dołożenie wszelkich starań niezbędnych do uczynienia go bezstronnym i tajnym, a po jego zakończeniu powiadomienie Głównych Mocarstw o wynikach plebiscytu w każdej gminie, złożenie raportu o jego przebiegu i wniosku w sprawie przyszłej linii granicznej Prus Wschodnich na tym terenie[2]. [1] Dziennik Ustaw (dalej: Dz. U.) 1920 nr 35 poz. 200. [2] Tamże, art. 97 ust. 4. [...]
10/2016 str. 395

Kup aby przeczytać całość