Znajdź artykuł

Okazjonalność przywozu towarów w świetle regulacji wewnętrznych Służby Celnej

Occasionality of goods import in the light of Customs Office internal regulations

Celem opracowania jest dokonanie analizy zagadnienia okazjonalności przywozu towarów z państw trzecich (niebędących członkami Unii Europejskiej) ze szczególnym uwzględnieniem procedur, wytycznych oraz instrukcji stosowanych w tym zakresie przez organy celne. Omawiana problematyka ma istotne znaczenie nie tylko punktu widzenia interesów gospodarczych RP, ale także osób przekraczających granicę z Rosją, Białorusią i Ukrainą oraz władz samorządowych zainteresowanych wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości.[...]
1/2014 str. 3

Kup aby przeczytać całość