Odsetki za zwłokę – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odsetki za zwłokę

Kodeks celny - ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 23, poz. 117 z późniejszymi zmianami) w art. 242 § 2 stanowi, iż od kwot należności nie uiszczonych w terminie pobiera się odsetki według zasad i w wysokości określonej w przepisach odrębnych dotyczących pobierania odsetek za zwłokę od należności podatkowych. Termin zapłaty długu celnego określony został w art. 231 § 1 i wynosi 7 dni, licząc od dnia powiadomienia dłużnika o wysokości należności (jeśli dłużnik nie korzysta z ułatwień płatniczych). Pamiętać przy tym należy, że zwolnienie towarów przez organ celny jest równoznaczne z powiadomieniem dłużnika o kwocie zarejestrowanych należności - zwykle naliczonych przez samego dłużnika w zgłoszeniu celnym. [...]
3/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość