Odsetki od należności celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odsetki od należności celnych

... Ponadto nie nalicza się odsetek za zwłokę w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach. Jak widać, już pobieżna analiza wyżej wskazanych przypadków wyłączających naliczanie odsetek daje podstawę do stwierdzenia, iż powszechna opinia zwlekania organów administracji celnej i skarbowej w wydawaniu decyzji, w celu zwiększania należności z tytułu narastających odsetek, odeszła w niebyt. Pamiętać jednak trzeba, że wyjątki wyłączające naliczanie odsetek z tytułu naruszenia przepisów proceduralnych (terminów) przez organ I bądź II instancji nie będą miały zastosowania, gdy do opóźnienia w wydaniu rozstrzygnięcia przyczyniła się sama strona lub jej przedstawiciel (np. agencja celna) lub stało się tak z przyczyn niezależnych od organu. W razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji, stosuje się przepisy wyłączające naliczanie odsetek, odnoszące się do terminów załatwienia spraw (art. 54 § 3 Ordynacji). ... [...]
3/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość