Znajdź artykuł

O zaufaniu w relacjach Państwo – funkcjonariusz celny

About trust in the relationship between the Country and customs officer

Celem opracowania jest omówienie zasady zaufania w stosunkach na linii Państwo – funkcjonariusz celny. Analizie zostaną poddane m.in. zobowiązania i deklaracje rządu formułowane pod adresem funkcjonariuszy od 1998 r. oraz sposób ich realizacji. Jest to zagadnienie o istotnym znaczeniu w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, mające wpływ na stopień zaangażowania się funkcjonariuszy w realizowane zadania oraz poziom ich identyfikacji ze służbą. Zaufania funkcjonariusza do służby to wartość pozwalająca budować właściwy klimat organizacji. Nie ulega wątpliwości, iż sfrustrowany, zdemotywowany funkcjonariusz stanowi zagrożenie dla Służby Celnej, wykazując zwiększoną podatność na nieprawidłowości. W opracowaniu zaprezentowane zostaną zatem także skutki związane z niewywiązaniem się przez Państwo ze złożonych funkcjonariuszom celnym obietnic.[...]
1/2016 str. 25

Kup aby przeczytać całość