Znajdź artykuł

O potrzebie modernizacji Służby Celnej

About of the need of the modernization Customs Service

Inspiracją do powstania niniejszego opracowania są propozycje rządu dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej[ zwanej dalej „ustawą o S.C.   Jak wynika z treści uzasadnienia projektu ustawy z dnia 23 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, zmiana pragmatyki Służby Celnej ma na celu m.in. stworzenie prawnych warunków dla wzmocnienia organizacyjnego tej formacji, a także podniesienie jej sprawności działania poprzez m.in. wzmocnienie kompetencji kontrolnych, zapobieganie korupcji w Służbie Celnej oraz wprowadzenie usprawnień mechanizmów zarządzania zasobami ludzkimi[. Natomiast w zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie stwierdzono, iż celem wprowadzonych zmian jest również zbliżenie Służby Celnej w zakresie uprawnień wynikających ze stosunku służbowego do innych służb mundurowych.[...]
10/2014 str. 395

Kup aby przeczytać całość