Znajdź artykuł

Nowe instytucje prawne w ustawie o podatku akcyzowym

 Lux, Przewodnik wspólnotowego prawa celnego, s. 242. Nowa ustawa o podatku akcyzowym reguluje jedynie podstawowe zagadnienia.  Zawiera ona szereg upoważnień dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do uregulowania różnego rodzaju spraw o zasadniczym znaczeniu w drodze rozporządzenia. Dotyczy to m.in. wysokości stawek podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów, szczegółowego zakresu zwolnień od akcyzy,  trybu wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, norm dopuszczalnych [...]
8/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość