Niepreferencyjne świadectwa pochodzenia wystawiane przez Krajową Izbę Gospodarczą – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Niepreferencyjne świadectwa pochodzenia wystawiane przez Krajową Izbę Gospodarczą

Non-preferential certificate of origin issued by the National Chamber of Commerce

Wystawianie świadectw pochodzenia jest ważnym zadaniem. Na podstawie wydanego przez Międzynarodową Izbę w Paryżu - ICC WCF Raportu w sprawie świadectw pochodzenia (World Chambers CO Country Report) stwierdzono, że większość rządów polega na wiedzy, doświadczeniu i sieci izb gospodarczych, ponieważ mają one doskonały i godny zaufania dorobek i praktykę w wystawianiu świadectw pochodzenia już od 1898 r. Od 1923 r. Konwencja Genewska ustala, że rządy mogą zlecać wystawianie świadectw pochodzenia „upoważnionym organom”.   W związku z powyższym władze większości krajów świata zleciły wystawianie świadectw pochodzenia izbom gospodarczym, jako organizacjom uznanym za odpowiednie, ponieważ: są one wiarygodne i nie ulegają wpływom, są neutralne i bezstronne przy wystawianiu świadectw pochodzenia, mają doskonałe rozpoznanie środowiska biznesu, współpracują ze sobą w celu zapewnienia  wiarygodności w wystawianiu świadectw pochodzenia poprzez wymianę dobrych praktyk, cieszą się pełnym zaufaniem ze strony organów celnych i środowisk biznesowych, posiadają wykwalifikowany personel w zakresie wystawiania świadectw pochodzenia, sieć izb gospodarczych jest bardzo rozległa, większość izb gospodarczych przestrzega międzynarodowych standardów wystawiania świadectw pochodzenia. [...]
4/2015 str. 157

Kup aby przeczytać całość