(Nie) aż takie ryzyko agencji celnych – przemyślenia do art. 33a ustawy o VAT – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

(Nie) aż takie ryzyko agencji celnych – przemyślenia do art. 33a ustawy o VAT

(No) such risk of customs agencies - thoughts to art. 33a of the VAT Act

Dla branży związanej z międzynarodowym obrotem towarowym dzień 1 maja 2016 r. był ważną datą – z tym dniem weszły w życie nowe regulacje unijne z zakresu ceł: Unijny Kodeks Celny[1] wraz z Rozporządzeniem Wykonawczym[2], Rozporządzeniem Delegowanym[3] oraz Przejściowym Rozporządzeniem Delegowanym[4], przesądzając tym samym w zasadzie o zakończeniu stosowania dotychczasowego Wspólnotowego Kodeksu Celnego[5] oraz Przepisów Wykonawczych. [1]     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 269 z dnia 10 października 2013 r.). /UKC/ [2]     Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (DzUrz. UE L 343 z dnia 29 grudnia 2015 r.). [3]     Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.Urz. UE L 343 z dnia 29 grudnia 2015 r.). [4]     Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz.Urz. UE L 69 z 15 marca 2016 r.). [5]     Rozporządzenie Rady(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z dnia 19 października 1992 r.). /WKC/ [...]
5/2016 str. 172

Kup aby przeczytać całość