Znajdź artykuł

Najważniejsze ułatwienia wprowadzone w 2014 roku

The most important facilities introduced in 2014

Wywóz: Umożliwienie przedsiębiorcom posiadającym pozwolenie na stosowanieprocedury uproszczonej w miejscu doładowywania i przeładowywania towarów objętych uprzednio procedurą wywozu w polskim urzędzie.  Wymaga to uzyskania wcześniejszego pozwolenia na samodziel­ne zdejmowanie i nakładanie zamknięć    celnych. Pozwolenie ta­kie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez dy­rektora właściwej izby  celnej i stanowi rozszerzenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu. Takie upraw­nienia można otrzymać także w przypadku ubiegania się o nowe pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu. W praktyce oznacza to możliwość samodzielnego zdejmowa­nia plomb celnych i doładunku towarów, a także przeładunku towarów na inny środek transportu przy konsolidacji przesyłek.[...]
3/2015 str. 115

Kup aby przeczytać całość