Znajdź artykuł

Nadużycie prawa do sądu. Glosa aprobująca do postanowienia NSA z dnia 3 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II FZ 786/17).

Abuse of the right to court, an approving gloss on the resolution of the Supreme Administrative Court of August 3, 2018, Ref. No. II FZ 784/17.

Zajęte przez Naczelny Sąd Administracyjny w glosowanym postanowieniu stanowisko jest o tyle istotne, że zwraca uwagę na ważne zagadnienie postępowania sądowoadministracyjnego. Odnosi się bowiem do kwestii obowiązku rozpoznania kolejnego zażalenia skarżącegona postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie tegoż Sądu. Dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 3 sierpnia 2018 r. ocena prawna powoduje konieczność zwrócenia uwagi nie tylko na kwestię wykładni art. 194 § 1 p.p.s.a. i jego relacji do ogólnych dyrektyw postępowania sądowoadministracyjnego, ale także dorobku orzecznictwa i doktryny prawa podatkowego w zakresie nadużycia prawa do sądu.[...]
12/2018 str. 436

Kup aby przeczytać całość