Znajdź artykuł

Metody ustalania wartości celnej towarów – elementy wliczane oraz niewliczane do wartości celnej cz.II

Jak już wskazałam w pierwszej części opracowania na temat metod ustalania wartości celnej towarów (Monitor Prawa Celnego i Podatkowego Nr 11/04), zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie stosowania Artykułu VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu GATT (tzw. Kodeks Wartości Celnej), na którym oparte zostały przepisy Art. 28 - 36 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (zwanego dalej w skrócie WKC), wartością celną przywożonych towarów jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towary przy sprzedaży eksportowej do kraju importu, skorygowana o pewne koszty i opłaty ponoszone przez kupującego, lecz nie uwzględnione w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za importowane towary.[...]
12/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość