Znajdź artykuł

Małe klauzule antyabuzywne jako (nie)skuteczne instrumenty kształtowania polityki podatkowej

Small anti-albula clauses as (not) effective instruments of shaping the tax policy .

Celem niniejszego artykułu jest analiza skutków obowiązywania tzw. małych klauzul przeciwdziałających unikaniu opodatkowania (small anti-abusive rules¸dalej: „,małe klauzule”, „SAAR”), w kontekście prowadzonych obecnie na szeroką skalę działań zmierzających do walki z unikaniem opodatkowania w tym, obowiązującej od 15 lipca 2016 r., klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (general anti-abusive rule, dalej: „klauzula generalna”, „GAAR”)[1] w szczególności pod kątem ustalenia, czy środki te są skutecznymi instrumentami kształtowania polityki podatkowej w Polsce. [1]Regulacje wprowadzone ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 846). [...]
7/2017 str. 248

Kup aby przeczytać całość