Krajowe regulacje celne po akcesji Polski do Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Krajowe regulacje celne po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Z tym też dniem przepisy krajowego Kodeksu celnego z 1997 r., jak i części wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych, utracą swą moc obowiązującą, zaczną natomiast być stosowane wprost: - przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r., ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (określanego dalej WKC), z późniejszymi zmianami, - przepisy wykonawcze do WKC, tj. rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r., (określanego dalej RWKC), z późniejszymi zmianami, ... [...]
4/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość