Znajdź artykuł

Kontrola oparta na analizie ryzyka – wybrane problemy

The control based on the risk analysis – selected problems

System polegający na kontroli celnej wszystkich wjeżdżających do Polski pojazdów bezpośrednio na pasach odpraw, od 2001 roku został zastąpiony selektywną kontrolą opartą na analizie ryzyka podmiotów typowanych do kontroli. Biorąc pod uwagę wzrastającą wielkość ruchu granicznego a tym samym wzrost stopnia zagrożeń, niemożliwym byłoby poddanie każdej osoby przekraczającej granicę i każdej przesyłki towarowej kontroli celnej. Działanie takie doprowadziłoby do natychmiastowego zablokowania przejść granicznych. Biorąc powyższe pod uwagę zaczęto więc poszukiwać kompromisu pomiędzy potrzebą zagwarantowania płynnego ruchu granicznego a koniecznością sprawowania skutecznej kontroli celnej. Zjawisko to nazywane jest – stosownie do preambuły Wspólnotowego Kodeksu Celnego – balansowaniem pomiędzy uproszczeniami a natężeniem środków kontrolnych. Rozwiązaniem tego problemu jest system selektywnej kontroli celnej. Typowanie do kontroli odbywa się w oparciu o analizę ryzyka możliwości wystąpienia nieprawidłowości w obrocie towarowym.[1] [1] B. Gruszecki, Zapewnienie sprawnej kontroli celnej jako aspekt minimalizacji barier dla współpracy transgranicznej, s. 416  https://www.ur.edu.pl/file/6573/37-Gruszecki.pdf [data dostępu 16.02.2015) [...]
5/2015 str. 183

Kup aby przeczytać całość