Koniec „sankcji podatkowych” za niezłożenie miesięcznego zestawienia oświadczeń paliwowych na tle dotychczasowych wątpliwości konstytucyjnych (cześć druga) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Koniec „sankcji podatkowych” za niezłożenie miesięcznego zestawienia oświadczeń paliwowych na tle dotychczasowych wątpliwości konstytucyjnych (cześć druga)

The end of tax sanctions due to infringement of the obligation to submit a monthly summary of fuel statements under constitutional doubts, existing up to now – part II

Wobec podnoszonych w literaturze i orzecznictwie wątpliwości co do konstytucyjności sankcji podatkowej z tytułu niezłożenia (w terminie) miesięcznego zestawienia oświadczeń paliwowych , Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - postanowieniem z dnia 5 grudnia 2011 r., I SA/Wr 1184/11 - skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne, czy art. 89 ust. 16 w związku z art. 89 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3 poz. 11 ze zm., dalej: u.p.a.) w zakresie, w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na wyroby energetyczne – olej opałowy – określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 u.p.a. od spełnienia warunku z przepisu art. 89 ust. 14 u.p.a., jest zgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP .[...]
4/2015 str. 130

Kup aby przeczytać całość