Znajdź artykuł

Granice swobody implementacji dyrektywy w sprawach podatkowych przez państwa członkowskie

Freedom limitations of implementing directives regarding taxes by Member States

Dyrektywa Unii Europejskiej jest źródłem prawa pochodnego, która jest powszechnie stosowanym narzędziem w obrocie prawnym przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską. Dyrektywa jest również specyficznym aktem prawnym, który jako źródło prawa nie ma odpowiednika w systemie prawnym Rzeczpospolitej Polskiej. Za pomocą dyrektywy UE określone zostają cele, które mają zostać zrealizowane przez państwa członkowskie UE. Wprowadzenie dyrektywy do krajowego systemu prawa podatkowego wymaga podjęcia szeregu działań przez wszystkie organy krajowe, przy czym swoboda implementacji pozostawiona państwom członkowskim nie jest w tym zakresie nieograniczona. Granice implementacji zostały określone przez samą dyrektywę w preambule.[...]
3/2018 str. 91

Kup aby przeczytać całość