Znajdź artykuł

Funkcjonowanie ocen okresowych pracowników Służby Celnej w świetle badań własnych

4 –strony – 16 010 znaki System ocen okresowych pracowników Służby Celnej został wprowadzony zgodnie z Ustawą o Służbie Celnej. Zapisy o wprowadzeniu tej procedury znajdują się także w zaleceniach Unii Europejskiej i przyjętej Strategii Działania Służby Celnej. Pracownicy Służby Celnej w służbie stałej podlegają ocenie okresowej. Oceny tej dokonuje kierownik urzędu raz w roku, na odpowiednim arkuszu oceny okresowej, po uwzględnieniu opinii służbowej bezpośredniego przełożonego. [...]
3/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość