Znajdź artykuł

Europejskie prawo celne (część piątka – poprzednia opublikowana została w październikowym wydaniu „Monitora”)

... b) Dług celny                Tytuł VII KC ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące długu celnego. W poszczególnych Rozdziałach znajdują się regulacje dotyczące powstania, poboru, wygaśnięcia ew. umorzenia i zwrotu długu celnego. Poza tym możliwe jest żądanie złożenia zabezpieczenia. aa) Dług celny w przywozie i wywozie Art. 201 - 216 KC i 859 - 867a KC-PW regulują wszystkie okoliczności powstania długu celnego. Ponieważ towary mogą być przywożone na obszar celny Wspólnoty lub z niego wywożone, rozróżnia się pomiędzy długiem celnym w przywozie i wywozie (art. 4 nr 9 KC). Okoliczności ich powstania są tak jednolite w treści, że ustęp 1 zawiera regulacje dotyczące ich powstania, ustęp 2 określa moment ich powstania a osoba dłużnika zobowiązanego do uiszczenia należności jest określona w ustępie 3. Wszystkie te okoliczności związane z powstaniem długu celnego są warunkowane tym, że towar, który ma zostać oclony musi być towarem podlegającym należnościom w przywozie lub wywozie. Taki przypadek występuje zawsze wtedy, gdy w taryfie celnej przewidziane są cła lub opłaty na produkty rolne, [...]
11/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość