Dyrektor izby celnej i naczelnik urzędu celnego organem podatkowym (część druga) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Dyrektor izby celnej i naczelnik urzędu celnego organem podatkowym (część druga)

... Zgodnie z dokonaną nowelą ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwaną dalej ustawą VAT, a także nowelą ustawy Ordynacja podatkowa naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej stali się organami podatkowymi właściwymi w zakresie określenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego należnego od importu towarów. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy VAT osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: ... [...]
9/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość