Znajdź artykuł

Dokumenty urzędowe w postępowaniu celnym.

Official documents in customs

Sprawy podatkowe załatwiane są – co do zasady - w formie pisemnej. Zasada pisemności postępowania podatkowego (zob. art. 126 Ordynacji podatkowej) znajduje zastosowanie również na gruncie szczególnego postępowania administracyjnego, jakim jest postępowanie celne. Zgodnie bowiem z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne[1], do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 oraz działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa[2], z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego. Art. 180 Ordynacji podatkowej statuuje otwarty system środków dowodowych, a organ celny ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Jednakże, w postępowaniu celnym, podobnie jak w postępowaniu podatkowym, istotną rolę spełniają dowody z dokumentów, które nierzadko przesądzają o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.[...]
5/2014 str. 173

Kup aby przeczytać całość