Znajdź artykuł

Dobra wiara w przypadku nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Good faith in the case of purchasing or holding excise goods outside the excise duty suspension procedure

Przestępczość podatkowa na gruncie podatku akcyzowego[1] powoduje jedne z największych strat, zarówno dla budżetu państwa (np. poprzez zmniejszenie wpływów, uzyskiwanie nienależnych zwrotów), jak i sektora prywatnego - poprzez bezpośrednie zmniejszenie dochodów oraz spadek konkurencyjności, w tym w kontekście rozwoju szarej strefy czy zawyżania kosztów działalności przez podmioty gospodarcze działające z naruszeniem prawa. Przestępstwom podatkowym towarzyszą często również inne rodzaje nielegalnej działalności, w tym przestępczość kryminalna (np. fałszowanie dokumentów). Przestępczość podatkowa dotyczy zatem nie tylko sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego, lecz również bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, a także przekłada się na opłacalność i bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej. [1] Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 43 z późn. zm.) - dalej powołana jako upa. [...]
11/2017 str. 407

Kup aby przeczytać całość