Znajdź artykuł

De minimis w amortyzacji składników majątku przedsiębiorcy

Stosownie do art. 16k ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych , podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność gospodarczą oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych, stanowiących pomoc publiczną, od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych , z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,... [...]
8/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość