Znajdź artykuł

Co z tymi aktami?

Na mocy ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199) od dnia 01.09.2005 r. został wprowadzony do obiegu prawnego nowy przepis prawny tj. art. 234a Ordynacji podatkowej w następującym brzmieniu: organ odwoławczy zwraca akta sprawy organowi pierwszej instancji nie wcześniej niż po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.    [...]
1/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość