Znajdź artykuł

CITES przeciwko przestępczości

Wśród spraw omawianych w Santiago na XII posiedzeniu CITES, Międzynarodowej Konwencji o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem znalazła się także problematyka dotycząca  podjęcia skutecznych działań przeciwko zorganizowanej przestępczości zagrażającej dzikiej faunie i florze.                Ochrona gatunkowa czyli taka działalność z zakresu ochrony przyrody, która na podstawie odpowiednich przepisów prawnych zmierza do zapewnienia trwałego zachowania gatunków roślin i zwierząt, występujących w przyrodzie w stanie dzikim - przypisana jest także celnikom. Ochroną gatunkową ...       [...]
1/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość