Znajdź artykuł

Celnicy w Biblii

5 stron – 16 357 znaki I Celnicy to grupa zawodowa wymieniana w Piśmie Świętym zdecydowanie częściej niż przedstawiciele jakiejkolwiek innej profesji świeckiej. Łącznie pośród 35560 wersetów Pisma Świętego (według redakcji Biblii Tysiąclecia) frazy dotyczące celników odnajdziemy aż 23 razy. Co charakterystyczne, wszystkie one znajdują się w Nowym Testamencie: w Ewangelii według św. Mateusza (Mt) – 9, w Ewangelii św. Marka (Mk) – 3, w Ewangelii św. Łukasza (Łk) – 11 wersetów. Celnicy - in gremio bądź pojedynczo - występują zresztą w Biblii częściej niż samo pojęcie cła jako takiego. O cle mowa jest bowiem jedynie 4 razy. Trzy razy w Starym Testamencie, w Księdze Ezdrasza (Ezd rozdział 4 werset 13, dalej 4:13, oraz 4:20 i 7:24) i tylko jeden raz w Nowym Testamencie, w Liście św. Pawła do Rzymian (Rz 13:7, por. Zestawienie wersetów Pisma Świętego odnoszących się do ceł i celników, zamieszczone na końcu opracowania). [...]
1/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość