Znajdź artykuł

Celnictwo na przestrzeni dziejów – od starożytności do współczesności (część piąta – czwarta zamieszczona została w poprzednim numerze „Monitora”)

9 stron – 39 525 znaki Celnictwo polskie w latach 1944-89 Po II wojnie światowej administrację celną w naszym kraju przywrócono już 11 grudnia 1944 roku125 w momencie reaktywowania Ministerstwa Skarbu a w nim Departamentu Ceł.126 Dekretem z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych127 wprowadzono nowe podmioty Izby Akcyzowo - Celne, jako organy II instancji. Dekret ten nie wszedł w życie, Dekretem z dnia 27 czerwca 1946 r. o zmianie Dekretu z 11 kwietnia 1945 r. o ustroju administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych128 powrócono do przedwojennej struktury administracji celnej: Departament Ceł w Ministerstwie Skarbu, Dyrekcje Ceł oraz Urzędy celne129 (w liczbie 69, część z nich przekształcono w posterunki celne lub zlikwidowano).130 [...]
3/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość