Znajdź artykuł

Celna ochrona dóbr kultury jako element polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej – cz.I

Customs protection of cultural property as part of the security policy of the European Union – part I

Podjęcie rozważań o celnej ochronie dóbr kultury jako elemencie polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej zostało podyktowane kilkoma względami. Przede wszystkim niedoceniana, a wręcz pomijana pozostaje rola i znaczenie celnej ochrony dóbr kultury jako elementu bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. Niewątpliwe wpływ na to ma odmienna polityka celna i kulturalna oraz karna poszczególnych państw członkowskich.[1] [1] Niniejszy artykuł był podstawą prezentacji zagadnienia celnej ochrony dóbr kultury jako elementu bezpieczeństwa UE na jubileuszowej X konferencji PICARD jaka miała miejsce w Baku we wrześniu 2015r. [...]
11/2015 str. 387

Kup aby przeczytać całość