Znajdź artykuł

Cechy szczególne podatku VAT od importu towarów (część druga – pierwsza zamieszczona została w poprzednim wydaniu „Monitora”)

9 stron – 46 999 znaki 2. Sposób deklarowania i terminy płatności Podstawowym obowiązkiem podatnika jest sporządzenie deklaracji podatkowej i uiszczenie podatku w terminach przewidzianych ustawą41. Zgodnie z postanowieniami art. 99 ust.1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.42 Podatnicy są obowiązani,43 bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego.44 Natomiast podatnicy podatku od importu towarów są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek.45 [...]
3/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość