Znajdź artykuł

Środki antydumpingoweKomentarz – część VIII

Anti-dumping measures. Commentary – Part VIII

Art.19 ust.1-6 Poufność informacji Zasadnicze znaczenie dla wiarygodności instrumentów ochrony handlu jest ich przejrzystość, polegająca na zachowaniu równowagi między jawnością w prowadzeniu dochodzeń, a koniecznością zapewnienia poufności informacji handlowych. Dla Komisji jakość analiz i formułowanych przez nią wniosków w dużej mierze zależy od jakości informacji poufnych ustalonych w trakcie dochodzenia.[...]
2/2014 str. 0

Kup aby przeczytać całość