Znajdź artykuł

Środki antydumpingowe UE – komentarz cz. IV

EU anti-dumping measures – comment part IV

W 2013 roku ukazał się komentarz do środków antydumpingowych w MPCiP. W obecnym wydaniu wprowadzone zostały zmiany spowodowane rozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.  Komentarz także został uzupełniony i poprawiony, dodano wyroki Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów krajowych. System ochrony handlu UE został zbudowany na przepisach Światowej Organizacji Handlu (WTO), które zostały określone dla jej członków w art. VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994) – porozumienia antydumpingowego i antysubsydyjnego WTO. Przepisy te umożliwiają swoim członkom zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez państwa wywozu. Znane są trzy rodzaje instrumenty ochrony handlu jak:  środki anty­dumpingowe, środki antysubsydyj­ne i środki ochronne.Zadaniem środków anty­dumpingowych i środków antysubsydyj­nych jest zwalczanie nieuczciwych prak­tyk handlowych w przypadkach, gdy przywóz odbywa się na warunkach sprzecznych z zasadami między­narodowego handlu.  Zadaniem środków ochronnych jest umożliwienie przemysłowi wspólnotowemu do dostosowania się do znacznego wzrostu importu towarów. Najczęściej stosowanym instrumentem w ramach środków ochrony handlu są środki antydumpingowe.[...]
2/2017 str. 43

Kup aby przeczytać całość