Znajdź artykuł

Autoryzowany Operator Ekonomiczny – AEO – perspektywy

Instytucja upoważnionego przedsię¬biorcy (AEO) ustanowiona we wspólno¬towym prawie celnym na mocy rozpo¬rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/20051 na dobre zadomo¬wiła się we wspólnotowym porządku prawnym. Po kilku latach jej stosowania warto przyjrzeć się oczekiwaniom, jakie wią¬zały się z wprowadzeniem tej instytu¬cji do wspólnotowego prawa celnego, perspektywom funkcjonowania AEO w kontekście reformy wspólnotowego prawa celnego oraz korzyściom wyni¬kającym z posiadania statusu AEO. [...]
1/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość