Znajdź artykuł

Analiza znowelizowanych przepisów ustawowych dotyczących zabezpieczenie akcyzowego

I. Wprowadzenie W następstwie noweli ustawy o podatku o podatku akcyzowym 'z dnia 6 grudnia 2008 r., ustawą z dnia 22.07.2010 r.2, która weszła w życie z dniem 1.09.2010 r., wprowadzono istotne zmiany w Rozdziale 6. Zabez¬pieczenie akcyzowe. Przedmiotem niniejszego arty-kułu jest analiza nowych regulacji ustawowych odnoszących się do tego problemu. II. Podmioty zobowiązane do stosowa¬ nia zabezpieczenia akcyzowego; Zgodnie ze znowelizowanym prze¬pisem art. 63 ust. 1. ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r., do złożenia zabezpie¬czenia akcyzowego w kwocie pokry-wającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe są obowiązane następujące podmioty: [...]
1/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość