Znajdź artykuł

Administracja celna jako szczególny rodzaj administracji publicznej

Administracja celna jest częścią administracji rządowej niezespolonej. Umiejscowiono ją w strukturze administracji specjalnej, ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań . Administracja celna stanowi część administracji publicznej i posiada cechy właściwe wielu definicjom administracji publicznej powszechnie przyjętych w doktrynie . Ściśle rozumiane zadania administracji celnej realizują zarówno pracownicy służby cywilnej jak też funkcjonariusze celni. [...]
11/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość