Znajdź artykuł

Abstrakty

Adam Drozdek Podmioty powiązane w świetle unijnego kodeksu celnego Related entities pursuant to the European Union Customs Code   Filip Majdowski Konflikt pomiędzy klauzulą tax sparing, a regulacjami CFC na przykładzie Nowej Zelandii Conflict between tax sparing clause and CFC regulations based on the example of New Zealand   Rafał Zajączkowski Wnioski na temat klasyfikacji taryfowej na kanwie wyroku TSUE C-471/17 Conclusion on the tariff classification based on the CJEU case C-471/17[...]
11/2018 str. 423

Kup aby przeczytać całość