Znajdź artykuł

Abstrakty

Adam Drozdek Wyjaśnienie genezy i istoty cła w drodze analizy historycznej Explanation of the genesis and the essence of customs as a public levy through historical analysis   Piotr Witkowski Logistyka celna – instrumenty praktyczne upraszczające obrót towarowy z państwami trzecimi Customs logistics – practical instruments to simplify trade in goods with third countries   Jemets A.V. O różnicach znaczeniowych terminu „upoważniony przedsiębiorca AEO” w prawodawstwie Unii Europejskiej i Ukrainy The term “authorized entrepreneur” – AEO in the legislation of the European Union and Ukraine   Anna Reiwer-Kaliszewska Pojęcie subsydium – zarys ewolucji – od GATT do WTO The concept of subsidy – outline of development – from GATT to WTO[...]
9/2017 str. 355

Kup aby przeczytać całość