Znajdź artykuł

Abstrakty

Andrzej Halicki Analiza projektu ustawy z dnia 31 maja 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Analysis of the draft law of 31 May 2016 - Implementing provisions the Act on the National Fiscal Administration Dominik Jan Gajewski Wyzwania dla państw członkowskich Unii Europejskiej w budowaniu polityki przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania Challenges that Member States of the European Union face in the course of developing the policy of counteracting international tax avoidance Genadij M.Brovka Rozszerzenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej: trudności i perspektywy. Broadening of the Euroasian Economic Union - problems and perspectives Ewa Gwardzińska, Izabella Tymińska Korekta wartości transakcyjnej towarów akcyzowych w wydawanych decyzjach celnych w Polsce po zwolnieniu towarów The adjustment of the transaction value of excise goods in polish customs' decisions after the release of the goods Piotr Witkowski Logistyka celna – geneza, pojęcie podział Customs logistics – origin, concept, division[...]
8/2016 str. 326

Kup aby przeczytać całość