Znajdź artykuł

ABC założenia składu podatkowego (część druga – pierwsza zamieszczona została w poprzednim numerze „Monitora”)

8 stron – 28 447 znaki 3. Zabezpieczenie akcyzowe Przemieszczanie oraz składowanie wyrobów akcyzowych z zawieszonym podatkiem akcyzowym wiąże się z ryzykiem. Zasady udzielania gwarancji zostały określone przez każde Państwo Członkowskie. Gwarancja ( zwana dalej zabezpieczeniem) jest ważna w całej Wspólnocie Europejskiej. Prowadzący skład podatkowy składa zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe. Szczegółowe zasady składania zabezpieczeń zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 35, poz. 314 ze zm.). Zabezpieczenie oznacza zagwarantowanie zapłaty podatku akcyzowego. Prowadzący skład podatkowy ma do wyboru jedną z form złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wystawionej przez uprawnionego gwaranta; [...]
3/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość