Roczniki

nr 12 grudzień / december 2005
Hans-Michael Wolffgang, Bartosz Makowicz

Status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego - od wydania po cofnięcie statusu(część pierwsza)

  3. „Świadectwo UPG – Uproszczenia Celne / Bezpieczeństwo”
Ostatecznie dla podmiotów zainteresowanych zarówno uproszczeniami celnymi jak i ułatwieniami w sektorze kontroli bezpieczeństwa istnieje możliwość świadectwa kombinowanego, czyli tzw. „UPG – Uproszczenia Celne / Bezpieczeństwo” (z ang.: „AEO Certificate – Customs Simplifications / Security and Safety”). Ta opcja skierowana jest głownie do eksporterów, którzy upatrują swoje profity w byciu postrzeganym w międzynarodowej sieci dystrybutorów jako bezpieczny i niezawodny partner handlowy

Czytaj więcej
6,00zł kup wydanie pdf
nr 4 kwiecień / april 2016
Karol Piech

Art. 78 WKC nie stanowi podstawy prawnej do dokonywania zmian w zgłoszeniu celnym po zwolnieniu towarów

Art. 78 of Community Customs Code is not a legal basis to make changes in the customs declaration after the release of the goods.

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 1 styczeń / january 2006
Hans-Michael Wolffgang, Bartosz Makowicz

Status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego - rozwiązania państw trzecich oraz program WCO - (część druga - pierwsza opublikowana została w "Monitorze" z grudnia 2005 roku)

B. Możliwe rozwiązania
                Przy wykonaniu wspomnianego zadania najważniejszą rolę spełniają organy celne. To jedynie administracja celna ma możliwość przeprowadzania kontroli transportu na granicach zewnętrznych danego państwa oraz prawo do ewentualnego wydania  zakazu wwozu lub wywozu. Przy pomocy jakich instrumentów możliwe jest jednak podniesienie bezpieczeństwa w międzynarodowym łańcuchu dostawczym przez organy celne? Rozpatrzyć należy dwa możliwe rozwiązania. Po pierwsze możliwe jest zintensyfikowanie kontroli celnych pod względem ich ilości oraz zakresu. Do tego brakuje jednak niezbędnych zasobów w postaci personelu oraz środków finansowych.. W praktyce prowadziłoby to także do faktycznego sparaliżowania legalnego handlu.. Droga ta jest więc jedynie możliwością teoretyczną, jednak nie praktyczną.
Drugie możliwe rozwiązanie polega na efektywniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów oraz przeprowadzaniu celowych kontroli. W tym celu niezbędne jest rozróżnienie pomiędzy bezpiecznymi i niebezpiecznymi przesyłkami, co w rezultacie prowadzi do niezbędności wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem. Jednak zgodnie z jakimi kryteriami ma odbywać się analiza ryzyka?

  

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 1 styczeń / january 2006
Bolesław K. Jaszczuk

FAKE - przeciwko podrobionym towarom

Podczas konferencji w Rzymie poinformowano, że podrabiane i przemycane towary pochodzą głównie z Dalekiego Wschodu, jak również z Ameryki Południowej. Obecnie podrabiane są nie tylko tekstylia, ale nawet części do samochodów i narkotyki. Podkreślano, że istotna jest nie tylko współpraca i wymiana informacji pomiędzy służbami i instytucjami zwalczającymi tego typu procedery wewnątrz UE, lecz również ze służbami krajów, z których pochodzą podrobione towary.  
 

   

Czytaj więcej
nr 1 styczeń / january 2006
Rajmund Szulc

Propozycja dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym a rozporządzenie (WE) Nr 648/2005 zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (część druga - pierwsza opublikowana została w "Monitorze" w grudniu ub. r

Właściwy organ celny wydaje świadectwo „AEO”, którym zostaje przyznany status „AEO” zgodnie ze wzorem określonym w Załącznikach. Świadectwo „AEO” wydaje się w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony, o dalszych 30 dni kalendarzowych, jeżeli organ celny nie może go dotrzymać. W takim przypadku, organ celny informuje wnioskodawcę o powodach takiego przedłużenia przed upływem terminu 90 dni kalendarzowych. Odrzucenie wniosku nie powoduje cofnięcia udzielonych pozwoleń wydanych na podstawie przepisów celnych. Jeżeli wniosek został odrzucony, organ celny informuje wnioskodawcę o podstawach wydania decyzji.
                Właściwy organ celny informuje, w terminie 5 dni roboczych, organy celne innych państw członkowskich o wydaniu świadectwa „AEO”, wykorzystując kanały informacji i wspólny zestaw danych ustanowiony w tym celu pomiędzy Komisją a organami celnymi państw członkowskich. Informację przekazuje się również w tym samym terminie, jeżeli wniosek został odrzucony.
  
 

  

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 1 styczeń / january 2006
Piotr Pietrasz

Niekonstytucyjność postanowień dotyczących stawek podatkowych dla oleju opałowego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., stawki akcyzy w stosunku do ceny sprzedaży u podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosiły dla: 1) wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych (załącznik Nr 6, poz. 13 i 17) - 95%,  2) paliw do silników (załącznik Nr 6, poz. 1) - 80%,  3) wyrobów winiarskich, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych (załącznik Nr 6, poz. 14, 15 i 19) - 70%,  4) samochodów osobowych (załącznik Nr 6, poz. 5) - 40%,  5) pozostałych wyrobów - 25%,  6) paliw gazowych do silników (załącznik Nr 6, poz. 21) - 35%. 
  
 

  

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 10 październik / october 2005
Łukasz Zaniewski

Dzień Świętego Mateusza

Jak co roku w tym dniu polska Służba Celna obchodzi uroczyście swoje święto.  Święty Mateusz jest patronem celników. Centralne uroczystości w tym roku miały miejsce w Przemyślu. W pozostałych izbach  celnych w różny sposób świętowano. Społeczeństwu, praca celnika kojarzy się najczęściej ze zwrotem „dzień dobry, kontrola celna" lub też "czy ma pan coś do oclenia”?  Pytanie to jest również obecnie aktualne, ale tylko na granicy wschodniej UE lecz także w miejscach gdzie przekraczamy granicę unijną, gdy wyjeżdżamy lub powracamy z krajów trzecich. Celnik to wiele innych zadań o których tu nie będę  obecnie przypominał, ale szczególnie ważne są te z dziedziny ochrony przed terroryzmem - to na nich spoczywa w dużej mierze ten obowiązek. To również im zawdzięczamy nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy i o tym.

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 10 październik / october 2005
Bolesław K. Jaszczuk

Mercosur jak Unia?

 Czy Mercosur - ugrupowanie czterech państw Ameryki Południowej: Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju, tworzące największą na świecie, zamieszkaną przez prawie 700 milionów mieszkańców, strefę wolnego handlu przekształci się w międzynarodową strukturę wzorowaną na Unii Europejskiej? Zwolennikiem przejścia od organizacji międzyrządowej do ponadnarodowej jest obecny prezydent Urugwaju Tabare Vazquez. Jego opinia jest o tyle znacząca, że Urugwaj aktualnie sprawuje przewodnictwo Mercosur. Ponadto jego plany zyskały aprobatę ze strony trzech pozostałych państw członkowskich.

Czytaj więcej
nr 10 październik / october 2005
Rajmund Szulc

Opodatkowanie energii elektrycznej według narodowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (część trzecia - druga ukazała się w poprzednim numerze "Monitora")

 ... Nie koncentrując się na podatku akcyzowym od artykułów zbytecznych czy też od artykułów luksusowych, ale na podatku akcyzowym od energii elektrycznej – stawiam tezę, iż ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków społeczno-gospodarczych, konsumpcja niezbędna, na którą nie można znaleźć substytutów, pomimo że musi zostać w Polsce na mocy dyrektywy Rady opodatkowana, to winno odbyć się to pod warunkiem zachowania dochodowej neutralności wprowadzanej akcyzy  płaconej nie przez producenta ale przez „odbiorcę końcowego”, tj. przez podmiot, który dokonuje zużycia energii elektrycznej na własne potrzeby.

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 10 październik / october 2005
Alicja Jaszczuk

Zwrot akcyzy za używane samochody, czy też powtórka z ekologicznego?

 ... Sprawa oczywiście dotyczy podatku akcyzowego zapłaconego przy sprowadzaniu używanych samochodów z krajów Unii Europejskiej. Jeden z polskich podatników napisał petycję do Parlamentu Europejskiego, w której między innymi stwierdził, że pobieranie podatku jest niezgodne z Traktatem Unii Europejskiej, narusza bowiem zawarty w nim zakaz dyskryminacji podatkowej. Obradująca w Brukseli 18 stycznia br. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrzyła ten wniosek. Podczas posiedzenia Komisji obecny był przedstawiciel Komisji Europejskiej, która została poproszona przez Komisję o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 10 październik / october 2005
Robert Misz

System gromadzenia danych INTRASTAT w UE (część druga - pierwsza ukazała się w poprzednim numerze "Monitora")

 Z punktu widzenia gospodarczego system INTRASTAT miał być dla krajów członkowskich istotną bazą danych, na podstawie której dokonywano by weryfikacji stanu obrotów towarowych na rynku europejskim, co miało wiązać się z określeniem na przyszłość poszczególnych strategii handlowych. Na rządy państw unijnych nałożono obowiązek stworzenia tzw. Rejestrów Operatorów Wewnątrz-wspólnotowych. Rejestry te miały być w posiadaniu tych departamentów, na które nałożono obowiązek opracowania statystyki[1]. Składały się na nie listy wszystkich podmiotów dokonujących obrotu towarowego w obrębie Wspólnoty. W celu ich identyfikacji, rządy nałożyły na administrację podatkową obowiązek współdziałania z organami Statystyki.
 

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 10 październik / october 2005
Andrzej Halicki

Kontrola pojazdów nienormatywnych przeprowadzana przez organy celne na polskich przejściach granicznych (część pierwsza)

 ... W obecnym stanie prawnym - po nowelizacji ustawy o drogach publicznych - pojazdem nienormatywnym nazywany jest pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla danej drogi w przepisach ustawy, albo którego wymiary i masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi.

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 10 październik / october 2005
Bogusław Śledź

O orzeczeniach Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwości

Niedopełnienie jednego z warunków odprawy czasowej lub niewykonanie obowiązków wynikających ze stosowania procedury może być powodem żądania zapłaty należności celnych przez organ celny.
                Ze sprawy wynika, że właściciel firmy transportowej, mającej siedzibę poza UE dokonał  przewozu towaru środkiem transportowym składającym się z ciągnika siodłowego i naczepy. Po przekroczeniu obszaru celnego Wspólnoty rozładował towar i następnie załadował towar wspólnotowy.

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 10 październik / october 2005
Bolesław K. Jaszczuk

Ciąg dalszy bananowego konfliktu

 Unijny system kontyngentów miał na celu ochronę producentów z  krajów i terytoriów zamorskich, takich jak należące do Francji – Gwadelupa i Martynika, portugalska wyspa Madera czy Antyle Holenderskie. Preferencyjne traktowanie tych dostawców wynika bezpośrednio z treści Artykułu 182 Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie. Pozostaje to jednak w sprzeczności z regułami WTO.
1. Szerzej na ten temat w publikacji pt. „Cło na banany” w nr 4/2005 "Monitora Prawa Celnego i Podatkowego".

Czytaj więcej
nr 10 październik / october 2005
Edward Kalisiak

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 163 - 188


164.  W dniu 2 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399).
                Ustawa powyższa, oprócz nowego uregulowania zagadnień określonych w jej tytule, zmienia także ustawę z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703) Znowelizowano art. 45 ust. 1 dotyczący udzielania płatnych urlopów zdrowotnych funkcjonariuszom celnym. Nowelizacja nie zmienia uprawnień funkcjonariuszy w tym zakresie, dostosowując jedynie słownictwo do nowych zasad organizacyjnych lecznictwa uzdrowiskowego.

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 10 październik / october 2005
Edward Kalisiak

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (wrzesień 2005)

Nr C 219 z dnia 7 września 2005 r.
6. Zawiadomienie Komisji 2005/C 219/04 - Poprawki do wytycznych dotyczące części II tytułu III Gospodarcze procedury celne rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 269 z 24.9.2001, str. 1), str. 7.

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 10 październik / october 2005
Edward Kalisiak

Wyjaśnienia taryfowe


6113 00 10 - Strój do nurkowania /surfowania
                Obcisły ubiór, bez podszewki, pokrywający całe ciało od ramion do kostki i okrywający każdą nogę oddzielnie. Z długimi rękawami. Obrębiony na końcach rękawów i nogawek. Z częściowym otwarciem na plecach sięgającym do talii i zamykanym na zamek błyskawiczny. Z ciasno dopasowanym kołnierzem, zapinanym z  tyłu na rzepy. Ubiór składa się z kilku płatów zespolonych ze sobą przez szycie.

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 10 październik / october 2005
Łukasz Zaniewski

Customs 2007 - Nowy Kodeks Celny

Program cło 2007
Założenia programu CUSTOMS 2007 były już prezentowane na łamach naszego czasopisma. Przypomnijmy je. Aby ograniczyć się do konkretów zacytuję wyjątki z rozdziału książki Michaela  LUXA - „Prawo celne Unii Europejskiej, podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami”[1]Program działań dla ceł we Wspólnocie „Cła 2007”
Wspólnotowe prawo celne stosowane jest przez 25 krajowych administracji celnych. Same prawne środki nie wystarczą, aby zapewnić skuteczną i efektywną pracę tych organów tak, jakby stanowiły one jedną administrację celną. Aby osiągnąć ten cel niezbędne są dodatkowe instrumenty, a w szczególności: systemy komunikacji i wymiany informacji, grupy zarządzające i projektowe, wymiana urzędników, seminaria i warsztaty, monitoring i benchmarking, działania kształcące i doszkalające.

[1] Michael  LUX – „Prawo celne Unii Europejskiej, podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami”  rok wyd.2005, Wydawnictwo BW Szczecin str.30

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf
nr 9 wrzesień / september 2005
Małgorzata Eisenberger-Blacharska

Skóry z niedźwiedzi

            W dniu 30 sierpnia br.  funkcjonariusze Urzędu Celnego w Przemyślu - pocztowej Sekcji Zgłoszeń Celnych, ujawnili 4 sztuki suszonych, surowych skór z niedźwiedzi amerykańskich czarnych o nazwie "Baribal".
            Skóry o wymiarach od 155 do 190 cm, znajdowały się w dwóch paczkach, które nadane zostały w  Stanach Zjednoczonych i przeznaczone dla mieszkańca Leska. Ze względu na brak wymaganego prawem pozwolenia - zaświadczenia CITES,  skóry zostały zatrzymane do dalszego postępowania. Jak się okazało, odbiorca przesyłki spodziewał się artykułów dekoracyjnych. Nie sądził, że mogą je stanowić akurat niedźwiedzie skóry.
Małgorzata Eisenberger-Blacharska
Jest to całość notatki

   

Czytaj więcej
10,00zł kup wydanie pdf

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10200 201 następna »