Dla autorów

Informacja ta jest skierowana do tych autorów, którzy chcą poddać swoje prace procedurze recenzowania

 

PROCEDURA  RECENZOWANIA   MONOGRAFI, ARTYKUŁÓW ZGŁOSZONYCH  DO  PUBLIKACJI

- autorzy, przysyłając tekst do publikacji w wydawnictwie, wyrażają zgodę na proces recenzowania,

- publikacji nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu

  wydawniczego,

- nadesłany tekst jest poddawany ocenie formalnej przez Redaktora tematycznego, a następnie jest    

  recenzowany przez dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy są specjalistami w danej dziedzinie, nie są

  oni członkami Rady Naukowo-Programowej Wydawnictwa, nie są zatrudnieni w jednostce wydawniczej,

  nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzi Autor.

  Tekst jest recenzowany poufnie i anonimowo (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”). W przypadku tekstów

  powstałych w języku obcym, co najmniej  jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji  zagranicznej

  innej niż narodowość autora pracy:

- recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat zaworyt w publikacji,

- recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia monografi,  

  artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

- autor jest informowany o wyniku recenzji oraz otrzymuje recenzję do wglądu,

-  w  przypadku ewentualnych uwag możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma,

-  recenzenta wskazuje Redaktor tematyczny,

-  lista recenzentów współpracujących z redakcją publikowana jest raz w roku w wydaniu grudniowym lub

   styczniowym miesięcznika i niezależnie od tego dostępna jest na stronie internetowej Monitora Prawa

   Celnego i Podatkowego www.monitorc.pl

-  ostateczną decyzję o terminie publikacji podejmuje redaktor naczelny.

 

WYTYCZNE  DLA  AUTORÓW

1.Wydawnictwo jest wydawnictwem publikującym prace oryginalne oraz poglądowe z zakresu:  prawa celnego, szeroko pojętego obrotu towarowego z zagranicą  tak wspólnotowego jak i z krajami trzecimi, podatku  vat i  akcyzowego. Stałym elementem wydawniczym jest miesięcznik Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Do publikacji przyjmujemy również prace powiązane z działalnością gospodarczą.

2.Prace publikowane w wydawnictwie jak i w miesięczniku stają się własnością wydawcy oraz redakcji. Przedruk w całości lub we fragmentach oraz tłumaczenie na inny język mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.

3.Każdy nadesłany tekst musi zawierać oświadczenie autora (autorów), że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do innego wydawcy. W oświadczeniu należy zawrzeć informację o bezpłatnym zrzeczeniu się praw autorskich do wydawania i rozpowszechniania materiałów na rzecz wydawcy (zgodnie z art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych),

jeśli praca zostanie zaakceptowana do druku. Tym samym autor (autorzy) zobowiązują się nie publikować nigdzie tekstu w jakimkolwiek języku bez pisemnej zgody wydawcy.

4.Do materiałów wcześniej opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę wydawcy oraz autorów oryginalnej pracy na ponowne wydanie.

5.Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane w publikacjach.

6.Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych wydań.

7.Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania tekstów oraz wprowadzania koniecznych poprawek stylistycznych i nazewnictw w porozumieniu z autorem (autorami).

8.Publikowanie jest nieodpłatne. Autor (autorzy) nie otrzymują za swoją publikację wynagrodzenia

9.Ghostwritingi guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

10..Propozycje wydawnicz należy przysyłać do redakcji drogą elektroniczną na adres: monitorc@monitorc.pl lub tradycyjnie na adres redakcji.

11. Każda praca powinna zawierać:

- tytuł pracy w języku polskim i angielskim;

- nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacjami (pełne nazwy oraz kompletne adresy instytucji);

- adres do korespondencji (imię i nazwisko autora, nazwa jednostki, adres, numer telefonu i/lub fax

  oraz adres e-mail) autora, do którego będzie wysyłana wszelka korespondencja;

- streszczenie (polskie i angielskie) nie więcej jak 700 znaków ze spacjami;

- zgodę wszystkich Autorów na publikację tekstu;

- oświadczenie, że praca nie była wcześniej w całości lub części publikowana w innych czasopismach

  oraz nie została złożona do innej redakcji;

- informacja o przeniesieniu praw autorskich na Wydawcę;

11.Objętość prac: preferowana długość tekstu dla arytkułów wynosi ok. 15000 do 40000 znaków ze spacjami.

12.Piśmiennictwo – musi zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych

     w kolejności ich występowania.

13.Tekst powinien być zapisany w formacie WORD z rozszerzeniem „.doc”. Zalecane jest stosowanie

      standardowych czcionek o rozmiarze 12 punktów.

14.Tabele – mogą być zamieszczone w tym samym pliku co tekst pracy.

15.Skróty – trzeba objaśniać przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście.

16.Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści podpisywane przez ich autorów. W zrozumieniu

      prawa stanowią one wyłącznie przemyślenia własne i nie stanowią wykładni prawnej.

 

PROCEDURA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZJAWISKIEM "GHOSTWRITING" ORAZ "GUEST AUTHORSHIP"

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship”, autor/autorzy artykułów zobowiązani są do:

- ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz

  kontrybucji;

- podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych,

  stowarzyszeń i innych podmiotów.

Czasopismo wpisane jest na listę czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części  B pod poz. 1629 z liczbą punktów 7, oraz wskaźnik ICV (Index Copernicus Value).  59,5 pkt.

Powyższe uregulowania są zgodne z wytycznymi MNiSW oraz z zasadami określonymi przez międzynarodową organizację Comittee on Publication Ethics (COPE).

RADA NAUKOWA

Przewodniczący

prof. zw. Wiesław CZYŻOWICZ - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

prof. dr hab. Genadij BROVKA - Dziekan Wydziału Celnictwa Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku - Białoruś;
prof. dr hab. Andrzej DRWIŁŁO - Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Finansów WSAiB w Gdyni;
prof. dr hab. Artur KUŚ - Kierownik Katedry Prawa Europejskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski;
prof. dr Santiago Ibanez MARSILLA - Wydział Prawa Uniwersytetu w Valencii w Hiszpanii.
prof. dr Bartosz MAKOWICZ - Kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina Frankfurt/Oder, Niemcy;

dr Fabio MASSIMO - Członek Rady Dyrektorów Międzynarodowej Akademii Prawa Celnego (ICLA), Włochy

prof. dr hab. Witold MODZELEWSKI - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski;

prof. dr Alexel MOISEEV - Prorektor Rosyjskiej Akademii Celnej w Moskwie;
prof. dr hab. Yuriy PETRUNIA- Prorektor Ukraińskiej Akademii Celnej w Dniepropietrowsku, Ukraina;
prof. dr Olga SOKOLNIKOVA - Kierownik Katedry Ceł i Podatków w Akademii Celnej w Moskwie – Liubercy;
prof. dr David WIDDOWSON - Dyrektor Centrum Studiów Celnych i Akcyzowych Uniwersytetu w Canberze w Australii;
prof. dr hab. Michael WOLFFGANG - Kierownik Katedry Prawa Celnego i Podatkowego Uniwersytetu w Münsterw Niemczech;

dr hab. Piotr Witkowski – Adiunkt, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskie w Lublinie Wydział Ekonomiczny, Laboratorium Praktyki Biznesu

 

RECENZENCI

dr Malgorzata CHACKIEWICZ - WSPIA Rzeszów

dr Danilo DESIDERIO - prawnik, specjalista w dziedzinie prawa celnego i prawa międzynarodowego obrotu towarowego, doradca w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego Wlochy, Rzym

dr Adam Drozdek- Tax Leader, Glumińska-Pawlic, Szymik, Oleś. Kancelaria Doradztwa Podatkowego, sp. p.; Członek Polskiej Akademii Nauk o/Katowice

prof.  SGH dr hab. Dominik Jan GAJEWSKI - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH

dr Marian GAD- Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Wydziału Agrobioinżynierii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

prof. SGH dr hab. Ewa GWARDZIŃSKA– Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie;

dr Andrzej HALICKI - członek Rady Programowej Kwartalnika Celnego;

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki - Kierownik Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK

dr Mirosława LASZUK- Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych

dr Jacek LEŃCZUK - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

dr Agnieszka MILCZARCZYK-WOŹNIAK- Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Wydział Zarządzania i Logistyki.

dr hab. Wojciech MORAWSKI- profesor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Dorota NIEDZIÓŁKA- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie;

dr Robert OKTABA- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii;

dr Karol Piech - doktor nauk prawnych

dr Anna REIWER-KALISZEWSKA- Adiunkt - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w GdyniWydział Prawa i Administracji, Katedra Finansów i Prawa Finansowego;

dr Cezary SOWIŃSKI-customs and Regulatory Affaris Menager Europe, DHLEkspres (Polska) Sp. z o.o.

dr Anna SZACHOŃ – PSZENNY - Adiunkt  w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Instytut Europeistyki Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr  Izabella TYMIŃSKA - Akademia Obrony Narodowej – Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Logistyki

dr hab. Piotr WAWRZYK- Instytut Europeistyki Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski

dr hab. Aleksander WERNER - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Piotr WITKOWSKI- Wydział Ekonomiczny UMCS Lublin

 

Redaktorzy  tematyczni

prof. SGH dr hab. Ewa GWARDZIŃSKA- Szkoła Główna Handlowa, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

dr Robert OKTABA- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii;

 

Redaktorzy  językowi

prof. dr hab. Genadij  BROVKA- filolog języka rosyjskiego, Dziekan Wydziału Celnictwa Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku - Białoruś,

dr Andrzej CHUDZIK- filolog języka polskiego

mgr Aleksandra Laskowska - Filolog języka angielskiego,

 

Redaktor  statystyczny

dr Viera GAFRIKOVA -Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, doktor nauk matematycznych.