Biblioteka celnej książki - najnowsze

monitor-prawa-celnego
Andrzej HALICKI

SŁUŻBA W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ

55,00zł kup wydanie papierowe
monitor-prawa-celnego
Andrzej Halicki

SŁUŻBA CELNA - STATUS PRAWNY FUNKCJONARIUSZA CELNEGO

Andrzej HALICKI

SŁUŻBA  CELNA  - STATUS  PRAWNY  FUNKCJONARIUSZA  CELNEGO

Stan prawny na dzień 30 lipca 2013 roku

 

 

W publikacji znajdziemy między innymi:

Źródła prawa stosunku służbowego;  akty prawa powszechnie obowiązującego w służbie celnej; akty prawa wewnętrznego; akty kierownictwa wewnętrznego; służba przygotowawcza; zmiana miejsca pełnienia służby; przeniesienie do służby cywilnej; przeniesienie do policji i straży granicznej; oddelegowanie do wykonywania pracy poza Służbą Celną; zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych; Szef Służby Celnej; Dyrektor izby celnej; Naczelnik urzędu celnego; zasady naboru do Służby Celnej; nawiązanie stosunku służbowego; proces opisu i wartościowania stanowisk służbowych; zasady awansu i zmiany na stanowiskach służbowych; Służba Celna jako formacja uzbrojona. Obowiązki: wykonywania poleceń służbowych, przestrzegania tajemnicy celnej i skarbowej, przestrzegania drogi służbowej, pełnienia służby w umundurowaniu, składania oświadczeń o stanie majątkowym; poddania się ocenie okresowej lub opinii służbowej. Prawa do: nagrody jubileuszowej, do nagrody rocznej, do emerytury, do urlopów. Zakazy: wykonywania dodatkowych zajęć zarobkowych, pełnienia służby w urzędzie ze względu na stosunek podległości, dotyczące zrzeszania się i manifestowania poglądów politycznych. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza celnego; rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy celnych ze stosunku służbowego. Ustanie stosunku służbowego.  

W książce znajdziemy również wykaz orzeczeń w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych, wykaz zapytań i interpelacji poselskich dotyczących statusu prawnego funkcjonariusza celnego. Dopełnieniem publikacji jest indeks rzeczowy, bibliografia, wykaz skrótów. 

 

Cena książki wraz z kosztami wysyłki wynosi 15 zł.
Bank: Pekao:  nr konta 50 1950 0001 2006 4433 9716 0001
Wydawnictwo BW 70-851 Szczecin, ul. Pucka 17/5

Zamówienia na: monitorc@monitorc.pl

nie realizujemy zamówień " za pobraniem"

15,00zł kup wydanie papierowe
monitor-prawa-celnego
Andrzej Halicki

LEKSYKON izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno – skarbowych

Andrzej Halicki

LEKSYKON  izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych  i urzędów celno – skarbowych

 

LEKSYKON -  zawiera ponad 400 haseł. Uwzględniono nie tylko instytucje wprowadzone do porządku prawnego ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, ale także powiązane z nimi zagadnienia, które pozostają w związku przyczyno – skutkowym z nowym modelem administracji danin publicznych np. Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów (zastąpione Krajową Szkołą Skarbowości). Ponadto w opracowaniu omówiono pojęcia odnoszące się do wybranych jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej tj. takich, które ze względu na specyfikę swej działalności znacząco wyróżniają się w strukturze organizacyjnej KAS, a także do nowej, wyodrębnionej formacji tj. Służby Celno - Skarbowej. Opracowanie zawiera także hasła związane z Unijnym Kodeksem Celnym, funkcjonujące w obrocie prawnym od dnia 1 maja 2016 r.

Autor – dr Andrzej Halicki – doktor nauk prawnych, autor

ponad 100 publikacji z zakresu administracji publicznej, w szczególności

Służby Celnej. Brał aktywny udział w pracach związanych

z powstawaniem Krajowej Administracji Skarbowej m.in. w ramach

Rady Dialogu Społecznego oraz w Sejmie RP.

Wydanie I, maj 2017 rok

ISBN 978-83-934205-9-9

Wydawnictwo BW

Stron 156

Cena brutto 30,00 pln

Zamówienia: monitorc@monitorc.pl
Pekao  50 1950 0001 2006 4433 9716 0001
Wydawnictwo BW; 70-851  Szczecin; ul. Pucka 17/5

nie realizujemy wysyłki „za pobraniem”

50,00zł kup wydanie papierowe
Zobacz wszystkie