Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Tzw. 5 dyrektywa AML[1] miała zostać wdrożona przez poszczególne państwa członkowskie w terminie do 10 stycznia 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę implementującą te przepisy w dniu 25 lutego br. Jest to nowelizacja ustawy z dnia 18 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.[2] Nastąpiło to prawie 14 miesięcy po 2-letnim terminie na dostosowanie regulacji krajowych. To bardzo zły „zwyczaj” panujący obecnie w wielu państwach członkowskich.[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE

[2] Dz. U. z 2020 r. poz. 971,1086 i 2390 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 187


Powrót

15,00zł kup wydanie pdf