Świadectwo służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

W opracowaniu omówiono instytucję świadectwa służby funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej. Jest to dokument wydawany w ściśle określonych przypadkach łączących się z zakończeniem współpracy funkcjonariusza i państwa. W analizie zasygnalizowano również wątpliwości związane z procesem sporządzenia świadectwa służby w przypadku przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. W tekście sformułowano także postulaty zmiany obowiązującego prawa.


Powrót