Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXI nr 10 (255) /2016
październik / october 2016
371

Wiesław Czyżowicz

Rola i znaczenie Służby Celnej w strukturach państwa

The Role and Place of Customs in the Administrative Structure of State

375

Bogusław Śledź

Spór o przyznanie Chinom statusu gospodarki rynkowej w postępowaniu antydumpingowym

The dispute over granting China market economy status in anti-dumping proceedings

379

Andrzej Halicki

Prawno-logistyczne aspekty międzynarodowej wymiany towarowej przedsiębiorstw

Legal and logistical aspects of international enterprises’ goods trade

381

Rafał Bernat

Wadliwe zbycie udziału w spółce jawnej – wybrane skutki podatkowe

Defective selling the participation in the general partnership – chosen tax effects

387

Ewa Gwardzińska

Pośrednictwo biznesowe a polityka celna

Business brokerage and customs policies

392

Tadeusz Senda

Instytucja AEO w polityce celnej UE wobec państw azjatyckich

The AEO institution in customs policy of EU towards asian countries

395

Andrzej Tamborski

Organizacja i działalność polskiej administracji celnej na prawym brzegu Wisły na przykładzie Urzędu Celnego w Korzeniowie (1923-1934)

The organization and activities of Polish customs administration, on the right edge of the Vistula, on the example of customs office in Korzeniowo (1923-1934) .

400

Jan Brodziński

Kolejne „Wrota” – rozmowa z Markiem Michalakiem

Another “Doors” – a conversation with Marek Michalak

401

redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

The review of changes in customs and tax regulations since since 1 September 2016 until 30 September 2016

401

redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 września r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 September 2016 until 30 September 2016

403

redakcja

Aktualności

News .

403

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanation

407

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

57zł kup wydanie papierowe