Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXI nr 11 (256) /2016
listopad / november 2016
411

Bogusław Śledź

Środki antydumpingowe UE – komentarz cz. I

EU anti-dumping measures – comment part I

423

Andrzej Halicki

Przepisy wprowadzające Krajową Administrację Skarbową

Rules introducing the National Tax Authorities

427

Leszek Bartłomiejczyk

Rozszerzenie możliwości służb celnych w zwalczaniu nielegalnego handlu w Protokole w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi

Extending the capabilities of Customs Services in combating illicit trade through tracking and tracing in the Protocol to eliminate illicit trade in tobacco products

433

Arkadiusz Augustyniak

Dokumentacja fitosanitarna

Phytosanitary documentation

438

Sławomir Siwy

Służba Celna – możliwości wygenerowania dodatkowych wpływów budżetowych

The Customs Service – opportunities to generate additional budget revenues

440

Marcin Lipka

Funt w cenie euro? Już teraz jest najtańszy od 168 lat

Pound in the price of Euro? Now the cheapest for 168 years

442

Konferencja naukowa pt. „Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa”

Academic conference “International tax avoidance and national security”

443

redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.

The review of changes in customs and tax regulations since since 1 October 2016 until 31 October 2016

444

redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 October 2016 until 31 October 2016

446

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanation

448

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

57zł kup wydanie papierowe