Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXII nr 2 (259) /2017
luty / february 2017
43

Bogusław Śledź

Środki antydumpingowe UE – komentarz cz. IV

EU anti-dumping measures – comment part IV

55

Arkadiusz Augustyniak

Współdziałanie Służby Celnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Cooperation between Customs Service and Main Inspectorate of Plant Health And Seed Inspection

62

Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska

Kilka uwag na temat opodatkowania nagród w Internecie

A few comments on taxation of the awards on the Internet

65

Andrzej Halicki

Przesłanki złożenia funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej propozycji pełnienia służby w Krajowej Administracji Skarbowej

The conditions for submitting proposal of service for officer of National Fiscal Administration

68

Anna Urbańska

Odpowiedzialność dyscyplinarna i organy dyscyplinarne w administracji publicznej

Disciplinary responsibility and disciplinary bodies of public administration

73

Redakcja

Rządowe Centrum Legislacji, Rządowy Proces Legislacyjny

Government Legislation Centre, Government Legislative process

78

Redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2017 r.

The review of changes in customs and tax regulations since since 1 January 2017 until 31 January 2017

79

Redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2017 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 January 2017 until 31 January 2017

84

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

59zł kup wydanie papierowe